Obchodní podmínky

  1. Vymezení pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „Všeobecné obchodní  podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím specifikovaným v odst. 1.2. těchto Všeobecných obchodních podmínek v oblasti prodeje zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tedy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.stylecafe.cz

1.2. Prodávajícím je Michal Doubek, Ježkovice 122, PSČ: 68304 Ježkovice. IČO: 12420816, DIČ: CZ6102161120

1.3. Právní vztahy Prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími, především pak zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4. Ustanovení odchylná od těchto Všeobecných obchodních podmínek lze sjednat pouze v samostatně uzavřené písemné kupní smlouvě, přičemž odchylná ujednání v takovéto kupní smlouvě mají přednost od ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která nejsou v rozporu s ustanovením sjednané kupní smlouvy, jsou nedílnou součástí takové kupní smlouvy.

  1. Bezpečnost a ochrana informací

2.1. Prodávající prohlašuje, že nakládání s osobními údaji, které kupující v rámci závazkového vztahu Prodávajícímu poskytne, se plně řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění.

2.2. Prodávající zaručuje, že tyto údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetím osobám apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

2.3. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající jeho osobní údaje zpracovával pro účely realizace kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Prodávající může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat.

2.4. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  1. Práva a povinnosti stran

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, přičemž ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

3.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu a tento formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží a způsobu úhrady kupní ceny zboží.

3.3. Smluvní vztah (kupní smlouva) vzniká mezi Prodávajícím a kupujícím okamžikem doručení přijetí objednávky, jež je Prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou formou.

3.4. Uzavřením kupní smlouvy:
- vzniká Prodávajícímu povinnost objednané výrobky v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami kupujícímu odevzdat.
- vzniká kupujícímu povinnost objednané zboží odebrat a zaplatit celkovou cenu.

3.5. Prodávající je oprávněn vždy v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, přičemž pokud objednávku kupující dodatečně nepotvrdí, kupní smlouva není uzavřena.

3.6. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si nese kupující sám.

  1. Ceny

4.1. Ceny uvedené u jednotlivých výrobků jsou platné v momentě, kdy kupující učiní objednávku. Do té doby si prodávající vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předešlého upozornění.

  1. Objednávání

5.1. Objednávat je možno prostřednictvím elektronického obchodu na adrese www.stylecafe.cz

5.2. Objednávky prováděné v rámci elektronického obchodu jsou uskutečňovány prostřednictvím objednávkového formuláře.

5.3. Po odeslání objednávky Prodávajícímu se objednávka pro kupujícího stává závaznou. V případě objednávky učiněné prostřednictvím elektronického obchodu se pak objednávka stává závaznou stiskem tlačítka odeslat, které je součástí objednávkového formuláře.

5.4. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

5.5. Provedená objednávka je po svém odeslání archivována v databázi Prodávajícího. Kupující má po uskutečnění objednávky možnost jejího vytištění. Objednávku je možno činit pouze v českém jazyce.

  1. Nákupní a dodací podmínky

6.1. Dodací lhůta zboží je mezi kupujícím a Prodávajícím domluvena vždy pouze na základě Prodávajícím potvrzené objednávky, a to na konkrétní datum dodání.

6.2. Objednané zboží je možné si vyzvednout přímo v provozovně Prodávajícího:
Vyškov, Husova 12 PSČ: 68201.
Veškeré zboží je dodáno s daňovým dokladem. Dle volby kupujícího je výdejní místo závazně vybráno a potvrzeno v objednávce.

6.3. Kupující je povinen bezprostředně při převzetí objednávky překontrolovat stav objednávky podle přiloženého daňového dokladu a případně odmítnout převzetí poškozeného zboží.

6.4. Dodací lhůta všech objednávek je maximálně 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím, pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak. V případě osobního odběru v provozovně Prodávajícího je možné zboží vyzvednout ihned po obdržení potvrzení o připravenosti zboží k odběru od Prodávajícího. Kupující bude o přesném datu a čase vyzvednutí informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

  1. Platební podmínky

7.1. Zakoupené zboží je možno uhradit:
- platbou předem bankovním převodem
- Online platební kartou

7.2. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny majetkem Prodávajícího.

  1. Skladovací podmínky, reklamace a odstoupení od smlouvy

8.1. Minimální trvanlivost cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně je 24 hodin od dodání zboží. Veškeré výrobky přitom musí být celou dobu skladovány při teplotě do 5°C. V případě nedodržení těchto podmínek není kupující oprávněn výrobky reklamovat. 

8.2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice. Zboží lze reklamovat u prodávajícího výhradně v jeho provozovně. U cukrářské výroby pak nejpozději do 24 hodin od dodání zboží. Reklamovat je možné pouze zboží, u něhož byly dodrženy skladovací podmínky.

8.3. Kupující bere na vědomí, že v souladu s § 1837 písmeno d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. V případě, že se jedná o jiné zboží než výše uvedené, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak. V takovém případě je kupující povinen navrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

8.4. Do doby převzetí zboží kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, taktéž do 14 dnů. V případě, kdy byl nákup hrazen platební kartou, bude částka kupujícímu navrácena stejným způsobem.

  1. Informace o výrobcích

9.1. Informace o výrobcích a jejich fotografie umístěné na internetových stránkách  www.stylecafe.cz mají ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

  1. Závěrečná ustanovení 

10.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2023 Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Změnou nebo doplněním Všeobecných obchodních podmínek nejsou dotčena práva  povinnosti vzniklá na základě předchozího znění obchodních podmínek.

10.2. Nebude-li dohodnuto jinak veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

Adresa pro písemné doručování: Ježkovice 122, PSČ: 68304 Ježkovice.

Adresa elektronické pošty: stylecafe@seznam.cz

10.3. Pokud by vztah založený kupní smlouvou obsahoval mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se právní vztah založený kupní smlouvou vždy řídí právními předpisy České republiky a přímo závaznými předpisy Evropské unie.

10.4. Je nebo stane-li se některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nezpůsobí to neplatnost nebo neúčinnost kupní smlouvy jako celku a namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení bude užito takové ustanovení, které se co nejvíce přiblíží smyslu neplatného nebo neúčinného ujednání.